Comissão científica


Comissão científica


 Hudson de Lima, Rodolfo Borges dos Reis, Rogério Simonetti, Wagner Eduardo Matheus